افرادی که تمایل به مهاجرت کاری مکزیک دارند باید علاوه بر دانش زبان انگلیسی به زبان اسپانیایی هم مسلط باشند، زیرا نقش بسزایی در استخدام دارد. اکثر موفعیت های کاری در این کشور به زبان اسپانیایی برای افراد وجود دارد. این کشور بنا به شرایطی که برای آینده پیش بینی نموده است در صنایع و بخش های بسیاری پیشرفت خواهد داشت و شرایط مهاجرت کاری مکزیک در آینده بیش از پیش خواهد شد. اگر شما به عنوان یک ایرانی بخواهید در مکزیک مشغول بکار شوید در ابتدا بایستی در لیست مشاغل مورد نیاز این کشور به دنبال یک موقعیت کاری باشید. مدت زمان اخذ ویزای کاری در این کشور بر اساس پیشنهاد کاری صادر می شود و شما می توانید با 4 سال داشتن این موقعیت اقامت دائم این کشور را نیز دریافت کنید.