عملکرد رویکردهای اقتصادی و بازارهای در حال رشد باعث استقبال افراد زیادی از رویه مهاجرت به کشور عمان به صورت عام و مهاجرت کاری به صورت خاص شده است. عمان از دسته کشورهای ایده آل در زمینه کار و تخصص است که می تواند به ورود همراهان به صورت همزمان منجر شود. بیشترین میزان رضایت افراد در زمینه مهاجرت به عمان در باب ویزای کاری و سرمایه گذاری می باشد که این میزان رضایت هر ساله در حال افزایش می باشد. ساختار تحصیل در عمان از رشد بالایی برخوردار بوده و این موضوع به خودی خود گویا روند آموزشی دقیق این کشور می باشد.