مهاجرت سرمایه گذاری در ایرلند یکی از بهترین راه های رسیدن به اقامت بلند مدت در بریتانیای کبیر است که البته نیازمند سرمایه نسبتا زیادی است. روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در کشور ایرلند وجود دارد، البته باید آگاه بود که این روش ها همگی منجر به کسب اقامت کشور ایرلند نمی شود و تنها روشی برای دستیابی به سود مناسب مالی است. بدون تردید خرید سهام در شرکت های برجسته بین المللی بهترین روش مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در ایرلند است چرا که در این حالت، بازگشت سرمایه متقاضی به نوعی تضمین شده است. درصد مالیات در کشور ایرلند 12.5% است و از این حیث ایرلند در رده 75 جهانی قرار گرفته است.