مهاجرت به کشور مکزیک را می توان به عنوان یکی از روش های مهاجرتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است اما همچنان متقاضیان خاص خود را دارد. در دهه گذشته بسیاری مهاجرت به کشور مکزیک را به عنوان راهی برای برای ورود به کشور آمریکا انتخاب می کردند اما با تغییر روابط سیاسی میان دو کشور، شرایط ورود به این کشور نیز دچار تحول شده است. در حال حاضر بسیاری سرمایه گذاری در مکزیک را بهترین روش ورود به این کشور می دانند ولی تحصیل در مکزیک نیز روش دیگری برای ورود به این کشور است. با توجه به شرایط قانون خاک در این کشور، سفر به مکزیک از طریق ویزای توریستی برای زایمان نیز بسیار رایج است.