مهاجرت به کشور هند در اخیرا بخصوص از طریق تحصیلی، به شدت مورد توجه قرار گرفته است و ایرانیان فراوانی این کشور را بعنوان کشور مقصد خود انتخاب کرده اند. این کشور رشد چشمگیری در زمینه های مختلف اقتصادی داشته است و اقتصاد این کشور یکی از 10 اقتصاد برتر جهان است. البته مردم این کشور در بسیاری از مناطق همچنان از فقر رنج می برند. جمعیت این کشور به شدت در حال افزایش است و بزودی به بزرگترین جمعیت جهان را در اختیار خواهند گرفت. مهاجرت به کشور هند از طریق هند نیز باید با دقت انجام شود چراکه بسیاری از دانشگاه های این کشور از اعتبار علمی نزد وزارت علوم برخوردار نیستند.