در میان کشورهایی که برنامه ی خاصی برای سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا داراست می توانید، جهت مهاجرت سرمایه گذاری در بلغارستان اقدام نمائید. این کشور مسیر سریعی نیز برای اخذ پاسپورت برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کرده است. چنانچه شما به عنوان یک شهروند غیر اتحادیه اروپا باشید، می توانید با مهاجرت سرمایه گذاری در بلغارستان برای همسر و فرزندان زیر 18 سال اقامت و پاسپورت دریافت نمائید. شما بایستی برای خرید اوراق قرضه دولتی در این کشور به ارزش 511.000€ (یورو) اقدام نمائید. این میزان خرید اوراق قرضه می تواند پس از 5 سال به فرد نیز بازگشت داده شود. این اقامت در ابتدا اجازه رفت و آمد در اتحادیه اروپا را به فرد خارجی می دهد. این اقامت بر خلاف برخی اقامتهای خرید ملک در اروپا نیست و مبلغ به متقاضی بازگردانده می شود. همچنین هیچگونه شرط حضوری برای اخذ اقامت در این کشور وجود ندارد.