مهاجرت به کشور ترکیه از آن جا که این کشور در همسایگی ایران قرار دارد و همچنین از لحاظ رفاه اجتماعی و شرایط اقتصادی در سطح خوبی قرار دارد بسیار ارزشمند است. ترکیه یک کشور اوراسیایی محسوب می گردد و برای ایرانیان به عنوان پلی برای ورود به اروپا محسوب می شود. طرق متفاوتی برای ورود به ترکیه تعریف شده است که می توان از ممکن ترین و کم هزینه ترین این روش ها، به مهاجرت تحصیلی به این کشور اشاره کرد. خرید ملک نیز که یکی از روش های سرمایه گذاری در این کشور محسوب می گردد، پرهزینه ترین است که البته به اقامت دائم و در نهایت به اخذ تابعیت منجر می گردد.