مهاجرت سرمایه گذاری در سنگاپور ممکن است به این علت جذاب باشد که این کشور جزء بهترین کشورهای حال حاضر در جهان با توجه به امکانات بی شمار و رفاه بسیار است. پاسپورت سنگاپور در حال حاضر از معتبرترین پاسپورت ها در دنیا محسوب می شود. کشور سنگاپور در سال های اخیر بسیار پیشرفت کرده است و قابل قیاس با دو دهه گذشته خود نیست. سرعت پیشرفت این کشور و امکانات آن مثال زدنی است. طبیعتا در گذشته هیچ  شخصی رغبت به مهاجرت سرمایه گذاری در سنگاپور نداشت. اما در حال حاضر بسیاری از افراد به آن می اندیشند و در صورت امکان برای آن اقدام نمایند.