مهاجرت به کشور هلند در سال های اخیر به شدت مورد توجه ایرانیان قرار گرفته است و علت اصلی این موضوع، امکانات بالای این کشور و سهولت دریافت ویزای آن است. در حال حاضر بهترین روش برای مهاجرت به کشور هلند، استفاده از ویزای تحصیلی این کشور فوق پیشرفته است. دریافت پذیرش تحصیلی نیز مقدمه ای برای دریافت این ویزای با ارزش است. افرادی که می توانند به مهاجرت به کشور هلند دست پیدا کنند، قادر خواهند بود تا در صورت کار قانونی در این کشور و پرداخت مالیات، اقامت دائمی این کشور پیشرفته شمال غربی اروپا را بدست آورند.