مهاجرت به کشور مالزی به خصوص از طریق تحصیل در سال های گذشته جذابیت ویژه ای نزد ایرانیان یافته است و همین مسئله بر اهمیت کسب آگاهی از این موضوع می افزاید. کشور مالزی که در آغاز قرن جاری، وضعیت چندان مناسبی را نداشت، با گام برداشتن در مسیر توسعه اقتصادی توانست به یکی از قطب های اقتصادی شرق آسیا تبدیل شود. این توسعه اقتصادی با توسعه علمی در این کشور همراه بود و سبب شد تا بسیاری از دانشگاه های مطرح اروپایی و برخی از دانشگاه های کشور استرالیا شعبه ای از دانشگاه خود را دراین کشور افتتاح کنند و مقدمات مهاجرت به کشور مالزی را فراهم آورند.