مهاجرت سرمایه گذاری در نیوزلند فرصتی ایده آل در ایجاد یک تاثیر مثبت قابل قبول و تغییرناپذیر در سراسر جهان می باشد که هر ساله باعث جذب سرمایه گذاران می باشد. اقتصاد حاکم بر این کشور بسیار پیشرفته و توسعه یافته است. نیوزلند یا زلاند نو در سال های اخیر رتبه فوق العاده ای در خصوص توسعه نیروی انسانی به خود اختصاص داده است. بیشتر برنامه های مهاجرت سرمایه گذاری در نیوزلند از یک سیستم امتیازبندی پیروی می کند که شاخص های اصلی امتیازها در این کشور بر مبنا میزان سرمایه، مدرک تحصیلی و مدرک زبان فرد سرمایه گذار می باشد. شایان به ذکر می باشد که عواملی نظیر استانداردهای بالای اقتصادی، مهاجر پذیر بودن نیوزلند و اقتصاد در حال رشد تمایل افراد را از پروسه سرمایه گذاری در نیوزلند دوچندان کرده است.