مهاجرت به کشور اسپانیا که یکی از مقاصد مورد علاقه بسیاری است در سال های اخیر رواج چشمگیری داشته است و متداول ترین راه ورود به این کشور تحصیل بوده است. اسپانیا، مانند نوع فوتبالی که دارد، سرشار از سرزندگی و پویایی است و از این رو اسپانیا یکی از مطلوب ترین کشورها برای مهاجرت است. مهاجرت به این کشور برای ساکنان حوزه شنگن کار ساده ای است اما کشورهای خارج از حوزه شنگن باید مسیر متفاوتی را برای مهاجرت به این کشور برگزینند. برای مهاجرت به اسپانیا، روش های مختلفی از جمله مهاجرت کاری، مهاجرت تحصیلی، مهاجرت از طریق سرمایه گذاری، مهاجرت از طریق ثبت شرکت و مهاجرت از طریق ازدواج، جزء معمول ترین روش های هستند.