یکی از انواع روش هایی که برای مهاجرت به آمریکای شمالی وجود دارد مهاجرت سرمایه گذاری در مکزیک به عنوان همسایه مرزی کشور آمریکا است. این کشور در سالیان اخیر جزء کشورهای پربازده و سرمایه پذیر قرار گرفته بطوریکه به عنوان پانزدهمین کشور  مناسب جهت سرمایه گذاری از آن یاد می شود. طبیعتا فرد سرمایه گذار پس از سرمایه گذاری می تواند اقامت آن را نیز بدست آورد. حتی تسهیلات و اقدامتی که دولت مکزیک برای جذب سرمایه گذاران خارجی انجام داده است خود موید این ادعا است که به سمت جذب سرمایه گذار خارجی سوق پیدا کرده است و با اصلاح قوانین و اخذ مالیات کمتر از سرمایه گذاران سعی در جذب این سرمایه ها و سرازیر کردن سرمایه به سمت کشور خود را دارد.