مهاجرت سرمایه گذاری در لهستان با جذابیت های فراوانی همراه است. گزارش های بین المللی از ثبات اقتصادی و سیاسی و سرمایه انسانی تحصیلکرده حکایت دارد. در دوره بحران اقتصاد جهانی، لهستان موقعیت خود را نه تنها در منطقه اروپای مرکزی و شرقی بلکه در سراسر قاره تقویت کرده است. پروسه مهاجرت سرمایه گذاری در لهستان با آمادگی کامل سرمایه گذار اتفاق می افتد و در واقع یک پناهگاه امن در مواقع بی ثباتی اقتصادی می باشد. موقعیت مطلوب این کشور، در مرکز اروپا که در آن مسیرهای اصلی ارتباطی از همدیگر عبور می کنند، امکان صادرات کالا به همه کشورهای اروپایی را امکان پذیر می کند.