مهاجرت تحصیلی سوئیس همواره در صدر کشورهای پرتقاضا در خصوص برخورداری از یک سیستم آموزش عالی جهانی با رهبری سنجش کیفیت قرار دارد. دانشجویان قبل از اخذ پذیرش بایستی زبان تحصیل مورد بررسی قرار دهند، زیرا سوئیس یک کشور چهار زبانه است. دانشجویان بین المللی امکان اخذ پذیرش از دانشگاه های کشور سوئیس در 3 مقطع تحصیلی خواهند داشت. مهاجرت تحصیلی سوئیس همواره مزایای دیگری را برای دانشجویان به ارمغان می آورد که می توان به مجوز اقامت پس از تحصیل در سوئیس به مدت 6 ماه اشاره کرد. سیستم آموزشی در کشور سوئیس برای دانشجویان خارجی رایگان نیست و افراد ملزم به پرداخت شهریه هستند. میزان شهریه در یک سال تحصیلی به مقدار 2000 الی 20000€ (یورو) متغیر می باشد.