مهاجرت کاری به ترکیه تنها بعنوان یکی از انواع روش های قانونی و قابل اعتماد مهاجرت به این کشور اوراسیایی و دارای مرز مشترک با ایران شناخته شده است. بسیاری از کسانی که به کار در ترکیه و مهاجرت به آن می اندیشند افرادی هستند که نزدیکی کشور ترکیه به ایران و فرهنگ مردم این کشور را مدنظر قرار می دهند. کار در ترکیه نیاز به یک قرارداد کاری دارد. یکی از امتیازات کشور ترکیه برای ایرانیان این است که اخذ اقامت کوتاه مدت آن نیاز به ویزا ندارد لذا متقاضی می تواند حتی از نزدیک نیز با کارفرما صحبت کند تا وی را متقاعد به نوشتن قرارداد نماید. با اخذ این قرارداد گرفتن اقامت از طریق کار ترکیه دشوار نخواهد بود.