اسکاتلند یکی از کشورهای برجسته شمال قاره اروپاست که 5.5 میلیون نفر جمعیت دارد و شرایط اقتصادی آن، مهاجرت از طریق کار در اسکاتلند را به شدت جذاب کرده است. پادشاهی اسکاتلند از نظر زیبایی های بصری یکی از کشورهای مطرح دنیاست اما از نظر رفاه اجتماعی نیز نمی توان در میان کشورهای برتر جهان از آن یاد نکرد. شرایط مناسب درآمد در این کشور و همچنین رعایت استانداردهای قانونی در سیستم کاری این کشور سبب شده است تا مهاجرت کاری به کشور اسکاتلند مورد توجه بسیاری از شهروندان خارجی بخصوص شهروندان کشورهای جهان سوم قرار گیرد. البته شایان ذکر است که دریافت پیشنهاد کاری و ویزای کاری اسکاتلند از این کشور برای شهروندان خارجی بشدت دشوار است.