مهاجرت به کشور سوئیس از این لحاظ که این کشور اروپای غربی، دارای شهرت جهانی از نظر رفاه اجتماعی و سطح اقتصادی جامعه است، بسیار طرفدار دارد. برای ورود به این کشور قدرتمند و ثروتمند راه های مختلفی تعریف شده است. مانند هر کشور دیگری در حال حاضر ورود از طریق تحصیل بهترین روش نیز شناخته می شود زیرا با اخذ پذیرش از یکی از دانشگاه های معتبر در این کشور، دستیابی به ویزای تحصیلی سوئیس امکان پذیر می شود. سرمایه گذاری در این کشور به این دلیل که می تواند منجر به اقامت شخص و خانواده و در نهایت پس از 10 سال امکان اخذ پاسپورت نیز به وجود می آید، متقاضیان زیادی دارد. تسلط به یکی از 4 زبان رسمی، رومانش، فرانسوی، ایتالیایی و آلمانی در مهاجرت به کشور سوئیس حائز اهمیت می باشد.