مهاجرت به کانادا
صفحه اصلی » کشورها » کانادا » امتیاز بندی کانادا

امتیاز بندی کاناداهمه ساله افراد زیادی می باشند که متقاضی مهاجرت به کشور زیبا و پیشرفته کانادا می باشند این اشخاص با کسب نمودن اطلاعات بیشتری در رابطه با امتیاز بندی کانادا می توانند به اطلاعات جامعی دست یابند.در صورتی که شما هم علاقه مند به آشنایی با نحوه امتیازبندی کانادا هستید با مطالعه نمودن این مقاله و هم چنین مراجعه نمودن به سایر مقالات موجود در سایت موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت که در مورد کشور کانادا می باشند به اطلاعات جامعی دست یابید.

اصلی ترین معیارهای امتیازبندی کانادا

وضعیت PR متقاضیان مهاجرت به کانادا پس از دستیابی به حداقل امتیاز در سیستم رتبه بندی جامع (CRS)  دارای اعتبارات خاصی می باشد بستگی به معیار های ذکر شده بالا بستگی دارد.
واجد شرایط بودن متقاضیان مهاجرت به کانادا  براساس تعداد امتیازاتی است که این اشخاص  در مقایسه با حداقل مورد نیاز تعیین شده توسط قرعه کشی اکسپرس دریافت  خواهند کرد هدف از امتیاز بندی کانادا این می باشد که متقاضیان این موضوع را در یابند که تا چه حد در فعالیت های خود دارای مهارت می باشند و چقدر  می توانند به اقتصاد کانادا کمک کنند. چرا که مهاجرت  اشخاص حرفه ای به این کشور برای اقتصاد کانادایی مطلوب خواهد بود زیرا او به طور مولد به اقتصاد کمک خواهد کرد.

به صورت کلی چندین معیار اصلی برای امتیاز بندی کانادا وجود دارد که عبارتند از:

  • سن متقاضیان مهاجرت به کانادا
  • میزانتحصیلات متقاضیان مهاجرت به کانادا
  • میزان تجربه کاریمتقاضیان مهاجرت به کانادا
  • میزانمهارت زبانیمتقاضیان مهاجرت به کانادا
  • میزان تطابق پذیری و سازگاری با محیط متقاضیان مهاجرت به کانادا

قوانین جدید مهاجرت کانادا 2019

با توجه به قوانین جدید برای مهاجرت کانادا در سال 2019 که توسط IRCC تعیین شده است،  در حال حاضر در حال برنامه ریزی برای جذب 1 میلیون مهاجر جدید با یک ویزای PR در این کشور تا سال 2020 است. از این تعداد تقریبا 565،000 ویزای روادید از طریق برنامه ورودی اکسپرس یا از طریق برنامه های دیگر متحد مانند اعطای وظایف ولايتی و غیره صادر می شود. بنابراین زمان بهتري برای درخواست روابط عمومی کانادا و درخواست کمک از کارشناسان ما وجود دارد که شما تقریبا مطمئن هستید که از طریق فرایند مهاجرت مطمئن شوید به همان سرعت و به همان اندازه که ممکن است.

در ﻣﺠﻤﻮع متقاضیان مهاجرت به کانادا  باید در دو مرحله اﻣﺘﯿﺎزات لازم را  را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻮند در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت  این اشخاص ملزم می باشند که ﺣﺪاﻗﻞ 67 اﻣﺘﯿﺎز از  100 ممکن را به دست آورند.

سن متقاضیان مهاجرت به کانادا

حد اکثر امتیاز برای سن متقاضیان امتیاز 12 می باشد.

 

           سن            امتیاز
          زیر 18 سال             0
             18-35            12
               36            11
               37            10
               38             9
               39             8
               40             7
               41             6
               42             5
               43             4
               44             3
               45             2
               46             1
               47             0
             بالای 47             0

 

 

میزان مهارت زبانی متقاضیان مهاجرت به کانادا

شش عامل اصلی به شرح زیر می باشد

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺴﺐ امتیاز 28 می باشد   شامال موارد Reading Writing – Listening-speaking می باشد که شرح امتیازات بدین صورت می باشد:

 

ﺳﻄﺢ زﺑﺎن اول       Speaking       Listening        Reading         Writing
 CLB  9و  ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ             6              6              6               6
        CLB 8             5              5              5               5
        CLB7             4              4              4               4
پائین تر از CLB7        بدون نمره        بدون نمره         بدون نمره           بدون نمره

 

ﻧﻤﺮات معادل ﺑﺎ IELTS و یا CLB

 

      ﺳﻄﺢCLB       Reading       Writing       Listening        Speaking
           10             8            7.5            8.5            7.5
            9             7             7             8              7
            8             6            6.5            7.5            6.5
            7            6.5             6              6              6
            6             5           5.5            5.5             5.5
            5             4             5             5              5
            4            3.5             4            4.5              4

 

نمرات معادا با آزمون CLBو یا  TEF

 

البته این مورد در صورتی می باشد که مدرک بعد از تاریخ یک آپریل سال 2014 صادر شده باشد.

 

          ﺳﻄﺢCLB         ReadingTEF Writing      TEF Listening        TEF Speakin
                10         263-277         393-415        316-333      393-415
                 9         248-262           37-392        298-315      371-392
                 8         233-247          349-370        297-380       342-370
                 7         207-232          310-348        249-279       310-348
                 6          181-206          271-309        217-248      271-309
                 5         151-180          226-270        181-216      226-270
                 4         121-150          181-216        145-180      181-225

 

اما در صورتی که مدرک  قبل از تاریخ یک آپریل سال 2014 صادر شده باشد براسا جدول زیر محاسبه می شود:

 

          ﺳﻄﺢCLB         ReadingTEF Writing    TEF Listening   TEF Speakin
                10         263-277        393-415        316-333       393-415
                 9         248-262         371-392        298-315       371-392
                 8         233-247         349-371        297-380       349-371
                 7         206-232          309-348        248-279       309-348
                 6          181-205          271-308        217-247        271-308
                 5         150-180          225-270        180-216        225-270
                 4         121-149          181-224        145-179        181-224

 

میزان تحصیلات متقاضیان مهاجرت به کانادا

حداکثر امتیارات تحصیلی برای متقاضیان مهاجرت به کانادا 25 می باشد. که در جدول زیر به شرح این امتیازات خواهیم پرداخت:

 

                                                           نوع تحصیلات       امتیاز
ﻣﺪرك داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ دﮐﺘﺮي و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن         25
ﻣﺪرك داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﻣﺪارك ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ(پزشکی، دام پزشکی ،داروسازی، حقوق ، ﮐﺎﯾﺮوﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ A ﺳﺎل 2011باشند         23
2ﻣﺪرك و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن از ﮐﺎﻧﺎدا و ﯾﺎ معادل یک از مدارک لیسانس         22
ﻣﺪرك ﺑﻌﺪ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮاي دوره ﺑﯿﺸﺘﺮ از3 ساله از کانادا و یا معادل آن          19
مدرک بعد از دبیرستان و بیشتر از دوره یک ساله          15
مدرک دیپلم دبیرستان کانادای یا معادل آن           5

 

 میزان تجربه کاری متقاضیان مهاجرت به کانادا

حد اکثر میزان تجربه کاری متقاضیان مهاجرت به کانادا امتیاز 15 می باشد.

 

               سال تجربه                    امتیاز
                   1سال                     9
                 2-3 سال                    11
                 4-5 سال                    13
              6 سال به بالا                    15

 

میزان تطابق پذیری و سازگاری با محیط متقاضیان مهاجرت به کانادا

حد اکثر امتیاز این معیار 15 می باشد و بستگی به عوامل  زیادی دارد که مهم ترین این عوامل وضعیت تاهل این اشخاص می باشد. که دارامه به شرح این عوامل خواهیم پرداخت:

 

                                  عامل سازگاری                                  امتیاز
مدرک زبان همسرباید در سطح CLB  4 باشد و از 2 سال قبل صادر شده باشد.                                     5
متقاضیان دارای دو سال سابقه تحصیلی باشند                                     5
متقاضیان حد اقل به میزان 1 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﺎر ﮐﺮده باشند.                                    10
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا حد اقل 1 سال باشد                                     5
شخص دارای  اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه در ﮐﺎﻧﺎدا باشد                                     5
اقوام نزدیک شخص در کانادا باشد                                     5

 

در صورتی که شما هم با مطالعه نمودن مقاله امتیازبندی کانادا برای مهاجرت به این کشور بیشتر علاقه مند شدید این فرصت را دارید تا برقراری تما با مشاورین موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت و هم چنی ن مراجعه نمودن به سایر مقالات موجود در سایت این موسسه نظیر ویزای تحصیلی کانادا و یا ویزای کاری کانادا به اطلاعات جامعی دست یابید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *