مهاجرت به کشور کانادا

امتیاز بندی کانادا

امتیاز بندی کانادا

همه ساله افراد زیادی متقاضی مهاجرت به کانادا هستند، این اشخاص با اخذ اطلاعات بیشتری در رابطه با امتیاز بندی کانادا می توانند به اطلاعات جامعی دست یابند. در صورتی که شما هم علاقه مند به آشنایی با نحوه امتیازبندی کانادا هستید با مطالعه نمودن این مقاله و هم چنین مراجعه نمودن به سایر مقالات موجود در سایت موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت که در مورد کشور کانادا می باشند به اطلاعات جامعی دست یابید.

معیار امتیازبندی کانادا

وضعیت PR متقاضیان مهاجرت به کانادا پس از دستیابی به حداقل امتیاز در سیستم رتبه بندی جامع (CRS) دارای اعتبارات خاصی می باشد بستگی به معیار های ذکر شده بالا بستگی دارد. واجد شرایط بودن متقاضیان مهاجرت به کانادا  براساس تعداد امتیازاتی است که این اشخاص  در مقایسه با حداقل مورد نیاز تعیین شده توسط قرعه کشی اکسپرس دریافت خواهند کرد هدف از امتیازبندی کانادا این می باشد که متقاضیان این موضوع را در یابند که تا چه حد در فعالیت های خود دارای مهارت می باشند و چقدر  می توانند به اقتصاد کانادا کمک کنند.

چرا که مهاجرت اشخاص حرفه ای به این کشور برای اقتصاد کانادایی مطلوب خواهد بود زیرا او به طور مولد به اقتصاد کمک خواهد کرد. به صورت کلی چندین معیار اصلی برای امتیاز بندی کانادا وجود دارد که عبارتند از:

  • سن متقاضیان مهاجرت به کانادا
  • میزان تحصیلات متقاضیان مهاجرت به کانادا
  • میزان تجربه کاری متقاضیان مهاجرت به کانادا
  • میزان مهارت زبان متقاضیان مهاجرت به کانادا
  • میزان تطابق پذیری و سازگاری با محیط متقاضیان مهاجرت به کانادا

قوانین جدید مهاجرت کانادا 2019

با توجه به قوانین جدید برای مهاجرت کانادا در سال 2019 که توسط IRCC تعیین شده است، در حال حاضر در حال برنامه ریزی برای جذب 1 میلیون مهاجر جدید با یک ویزای PR در این کشور تا سال 2020 است. از این تعداد تقریبا 565،000 ویزا از طریق برنامه ورودی اکسپرس یا از طریق برنامه های دیگر متحد مانند اعطای وظایف ولايتی و غیره صادر می شود. بنابراین زمان بهتري برای درخواست روابط عمومی کانادا و درخواست کمک از کارشناسان ما وجود دارد که شما تقریبا مطمئن هستید که از طریق فرآیند مهاجرت مطمئن شوید به همان سرعت و به همان اندازه که ممکن است.

در ﻣﺠﻤﻮع متقاضیان مهاجرت به کانادا  باید در دو مرحله اﻣﺘﯿﺎزات لازم را  را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻮند در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت  این اشخاص ملزم می باشند که ﺣﺪاﻗﻞ 67 اﻣﺘﯿﺎز از  100 ممکن را به دست آورند.

سن متقاضیان مهاجرت به کانادا

حداکثر امتیاز برای سن متقاضیان امتیاز 12 می باشد:

سن امتیاز
زیر 18 سال 0
18-35 12
36 11
37 10
38 9
39 8
40 7
41 6
42 5
43 4
44 3
45 2
46 1
47 0
             بالای 47 0

 

میزان مهارت زبانی متقاضیان مهاجرت به کانادا

6 عامل اصلی به شرح زیر می باشد. در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺴﺐ امتیاز 28 می باشد. شامل موارد Reading Writing -Listening -speaking می باشد که شرح امتیازات بدین صورت می باشد:

ﺳﻄﺢ زﺑﺎن اول Speaking Listening Reading Writing
CLB  9 و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ 6 6 6 6
CLB 8 5 5 5 5
CLB7 4 4 4 4
پائین تر از CLB7 بدون نمره بدون نمره بدون نمره بدون نمره

ﻧﻤﺮات معادل ﺑﺎ IELTS یا CLB در امتیاز بندی کانادا

ﻧﻤﺮات معادل ﺑﺎ IELTS و یا CLB در کانادا بدین صورت است:

ﺳﻄﺢCLB Reading Writing Listening Speaking
10 8 7.6 8.5 7.5
9 7 7 8 7
8 6 6.5 7.5 6.5
7 6.5 6 6 6
6 5 5.5 5.5 5.5
5 4 5 5 5
4 3.5 4 4.5 4

ﻧﻤﺮات معادل ﺑﺎ IELTS یا CLB در امتیاز بندی کانادا

نمرات معادل با آزمون CLBو یا TEF در کانادا

البته این مورد در صورتی می باشد که مدرک بعد از تاریخ یک آپریل سال 2014 صادر شده باشد.

ﺳﻄﺢCLB Reading TEF Writing TEF Listening TEF Speakin
10 263-277  393-415 316-333 393-415
9 248-262 37-392 298-315 371-392
8 233-247 349-370 297-380 342-370
7 207-232 310-348 249-279 310-348
6 181-206 271-309 217-248 271-309
5 151-180 226-270 181-216 226-270
4 121-150 181-216 145-180 181-225

اما در صورتی که مدرک  قبل از تاریخ یک آپریل سال 2014 صادر شده باشد براساس جدول زیر محاسبه می شود:

ﺳﻄﺢCLB Reading TEF Writing TEF Listening TEF Speakin
10 263-277 393-415 316-333 393-415
9 248-262 371-392 298-315 371-392
8 233-247  349-371 297-380 349-371
7 206-232 309-348 248-279 309-348
6 181-205 271-308 217-247 271-308
5 150-180 225-270 180-216 225-270
4 121-149 181-224 145-179 181-224

تحصیلات در امتیاز بندی کانادا

حداکثر امتیارات تحصیلی برای متقاضیان مهاجرت به کانادا 25 می باشد. که در جدول زیر به شرح این امتیازات خواهیم پرداخت:

نوع تحصیلات امتیاز
ﻣﺪرك داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ دﮐﺘﺮي و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن 25
ﻣﺪرك داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﻣﺪارك ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ(پزشکی، دام پزشکی ،داروسازی، حقوق ، ﮐﺎﯾﺮوﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ A ﺳﺎل 2011باشند. 23
2ﻣﺪرك و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن از ﮐﺎﻧﺎدا و ﯾﺎ معادل یک از مدارک لیسانس 22
ﻣﺪرك ﺑﻌﺪ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮاي دوره ﺑﯿﺸﺘﺮ از3 ساله از کانادا و یا معادل آن 19
مدرک بعد از دبیرستان و بیشتر از دوره یک ساله 15
مدرک دیپلم دبیرستان کانادای یا معادل آن 5

تجربه کاری در امتیاز بندی کانادا

حد اکثر میزان تجربه کاری متقاضیان مهاجرت به کانادا امتیاز 15 می باشد. این امتیاز بندی بدین صورت است:

سال تجربه امتیاز
1 سال 9
2-3 سال 11
4-5 سال 13
6 سال به بالا 15

میزان تطابق پذیری و سازگاری با محیط متقاضیان مهاجرت به کانادا

حد اکثر امتیاز این معیار 15 می باشد و بستگی به عوامل  زیادی دارد که مهم ترین این عوامل وضعیت تاهل این اشخاص می باشد. که در ارامه به شرح این عوامل خواهیم پرداخت:

عامل سازگاری امتیاز
مدرک زبان همسرباید در سطح CLB  4 باشد و از 2 سال قبل صادر شده باشد. 5
متقاضیان دارای 2 سال سابقه تحصیلی باشند. 5
متقاضیان حداقل به میزان 1 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﺎر ﮐﺮده باشند. 10
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا حداقل 1 سال باشد. 5
شخص دارای اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه در ﮐﺎﻧﺎدا باشد. 5
اقوام نزدیک شخص در کانادا باشد. 5

در صورتی که شما هم با مطالعه نمودن مقاله امتیازبندی کانادا برای مهاجرت به این کشور بیشتر علاقه مند شدید این فرصت را دارید تا برقراری تما با مشاورین موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت و هم چنین مراجعه نمودن به سایر مقالات موجود در سایت این موسسه نظیر ویزای تحصیلی کانادا و یا ویزای کاری کانادا به اطلاعات جامعی دست یابید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *