برای مهاجرت تحصیلی مکزیک نیاز به اخذ ویزای تحصیلی این کشور است. گرچه مکزیک کشوری است که دانشگاه های آن با دانشگاه های تراز اول دنیا قابل قیاس نیست. با این حال به هر حال دانشگاه های خوبی دارد که از نظر رتبه بندی جهانی تقریبا همسطح دانشگاه هایی چون دانشگاه شریف، تهران و بهشتی است و خیلی از افراد این کشور را به خاطر هزینه های کمتر جهت تحصیل انتخاب می کنند. نظام آموزشی مکزیک در دنیا رتبه بالایی دارد و با رتبه جهانی 23 جزء یکی از بهترین سیستم های آموزشی دنیا محسوب می شود. از بزرگترین مزایای مهاجرت تحصیلی در مکزیک می توان به تحصیل به زبان انگلیسی عنوان نمود.