مهاجرت تحصیلی سنت کیتس که یکی از جزایر حوزه کارائیب می باشد، می تواند شگفت انگیز باشد. کشور سنت کیتس به مراتب در حال رشد است. بر اساس سیاست های حاکم نقش آموزش در این کشور بسیار حیاتی تر از قبل است. معمولا اخذ پاسپورت این کشور در اولویت مهاجران است، چون می توانند با اخذ پاسپورت این کشور که بسیار ارزشمند است بدون اخذ ویزا به بهترین کشورهای انگلیسی زبان که دانشگاه های برجسته ای دارند نیز مهاجرت نمود. شرایط تحصیل در سنت کیتس برای افراد خارجی نیازمند اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی این کشور است. معمولا مهاجرت به سنت کیتس از طریق تحصیل بعد از اقامت سرمایه گذاری در اولویت افراد است.