از شرایط ترکیه می توان گفت که این کشور عضو قاره اروپا به پایتختی آنکارا است و مردم این کشور ترک زبان هستند اما زبان انگلیسی نیز در این کشور رواج دارد. کد تلفن کشور ترکیه +90 می باشد و واحد پول آن لیر است. شرایط جغرافیایی ترکیه به گونه ایست که این کشور از سه طرف با دریا احاطه شده است. دریای مدیترانه در جنوب، اژه در غرب و دریای سیاه در شمال. دریای مرمره، در شمال غربی، تنگه استانبول و دادلانس را شامل می شود. ترکیه که رسماً با عنوان جمهوری ترکیه شناخته می شود، هم یک کشور اروپایی و هم یک کشور آسیایی است و دارای هزینه خوراک با هزینه 2 تا 34TRY (لیر ترکیه) و هزینه اجاره بها 900 تا 2000TRY (لیر ترکیه) متغیر است.