مهاجرت به آنتیگوا و باربودا از طریق تمامی روش های معمول مانند تحصیل، کار و سرمایه گذاری در سازمان ملل مورد تایید است. اما اخذ شهروندی در این کشور به آسانی میسر نمی گردد و پروسه ایی زمان بر و پر هزینه است.  به دلیل اینکه آنتیگوا و باربودا در حیطه کارائیب قرار دارد و در حوزه گردشگری نیز فعال عمل می کند توجه بسیاری از افراد به این حیطه جلب شده است و تعداد افرادی که تمایل دارند مقیم این کشور شوند نیز روز به روز در حال افزایش است. درباره آنتیگوا و باربودا پیش از مهاجرت باید گفت که یک ایالت مستقل مشترک المنافع در شرق کارائیب است. آنتیگوا و باربودا 14 مایل طول و 11 مایل عرض دارد.