شرایط مهاجرت کاری هلند از آنجا که این کشور در عضویت منطقه شنگن است، شباهت فراوانی به شرایط سایر کشورهای عضو این منطقه دارد. شرط اصلی برای ورود به کشور هلند دریافت یک پیشنهاد کاری از یک کارفرمای هلندی است که پیشتر مجوز آن را از اداره کار هلند گرفته باشد. دریافت این مجوز نیازمند سپری کردن زمان و هزینه مالی زیادی است و همین مسئله سبب می شود بسیاری از کارفرمایان از استخدام نیروی کار خارجی چشم پوشی کنند. البته شهروندان ایرانی که تمایل به مهاجرت کاری به کشور هلند دارند، می توانند از راه میانبر یعنی تحصیل در این کشور استفاده کنند و مسیر خود برای یافتن شغل در این کشور را هموار سازند.