متقاضیان خارجی برای مهاجرت کاری صربستان نیاز به مجوز کاری دارند که این مجوز توسط یک کارفرما صربی در این کشور صادر گردد که گواه عدم وجود نیروی کار داخلی است. این مجوز کار 3 الی 12 ماه صادر می گردد. این درخواست به صورت شخصی یا پست الکترونیکی به دفتر کار در بلگراد ارائه می گردد. متقاضیان مهاجرت کاری صربستان بایستی بدانند که این مجوز کار قابلیت تمدید سالانه را دارد و افرادی که موفق به اخذ دعوتنامه کاری از یک کارفرما در این کشور شوند، می توانند اقامت دائم صربستان را پس از 5 سال اخذ کنند. حداقل حقوق دریافتی در این کشور 600€ (یورو) در ماه می باشد که با میزان هزینه های زندگی همخوانی دارد.