در حال حاضر چانچه فردی بخواهد برای مهاجرت کاری بلغارستان اقدام نماید، ابتدا باید مشخص گردد که هدف او از اشتغال و کار در بلغارستان چیست? چرا که شخص می تواند به عنوان یک نیروی کار زیر نظر یک کارفرما یا یک شرکت فعالیت نماید و همچنین فرصت این هست که برای خود یک موقعیت کاری در این کشور ایجاد نماید. چنانچه فردی بخواهد برای مهاجرت کاری بلغارستان یا کار در کشورهای اتحادیه اروپا اقدام نماید ابتدا باید مجوز کار داشته باشد. در صورتی که شما بخواهید زیر نظر یک کارفرما یا یک شرکت کار نمائید، کارفرما شما بایستی برای اخذ مجوز اقدام نماید. پس شما باید در قدم اول از یک موقعیت کاری در این کشور سود ببرید.

در قدم دوم اخذ ویزای کاری بلغارستان برای مهاجرت کاری به این کشور برای ایرانیان الزامی است.