مشکلات تعادل کار در اسلوونی نسبتاً به طور متوسط ​​در اتحادیه اروپا، کمتر است. همین موضوع به نوبه خود تقاضا مهاجرت کاری اسلوونی را دوچندان کرده است. صنایع پیشرو کشور شامل تولید خودرو، مواد شیمیایی، الکترونیک، لجستیک، ماشینکاری، فلزکاری و فرآوری چوب می باشد. گردشگری نیز اخیراً در داخل کشور رواج بیشتری پیدا کرده است. شرایط مهاجرت کاری و اخذ ویزای کار اسلوونی برای شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه و اتحادیه اروپا متغیر است. شهروندان خارجی ملزم به داشتن پیشنهاد کاری می باشند. شایان ذکر است که بازار کار این کشور رقابتی بوده و تسلط به زبان انگلیسی و اسلوونی شانس افراد را دو چندان می کند. متوسط درآمد ماهانه در این کشور 1090€ (یورو) می باشد.