یکی از بهترین فرصت های مهاجرتی در خصوص کشور سنت لوسیا، تحصیل در سنت لوسیا می باشد. متقاضیان به واسطه اعزام دانشجو به سنت لوسیا می توانند در دانشگاه های اکادمیک و ممتاز به ادامه تحصیل بپردازند. از مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش تحصیلی در سنت لوسیا، اخذ نامه پذیرش و ویزای تحصیلی سنت لوسیا می باشد. از رشته های حائز اهمیت در خصوص مهاجرت تحصیلی به سنت لوسیا عبارتند از تحصیل دندانپزشکی در سنت لوسیا، تحصیل پزشکی در سنت لوسیا و تحصیل داروسازی در سنت لوسیا.