برای مهاجرت تحصیلی ارمنستان باید در ابتدای امر یک پذیرش تحصیلی از دانشگاه های این کشور بدست آورد و پس از آن نسبت به دریافت ویزای تحصیلی اقدام کرد. ارمنستان کشوری است که از دیرباز با ایران تعامل و مراودات زیادی داشته است. بطوریکه در مقطعی بسیاری از مردمان این کشور به ایران سفر کردند و در حال حاضر خود را یک تبعه ایرانی- ارمنی می پندارند. بسیاری از ایرانیان نیز برای گردش و بازدید به این کشور سفر می نمایند. اما بحث تحصیل متفاوت خواهد بود. برخی از دانشگاه های ارمنستان جزء دانشگاه های مورد تایید ایران هستند و از دانشگاه های خوب این کشور جهت مهاجرت تحصیلی خواهند بود. دانشگاه هایی چون دانشگاه دولتی ایروان، دانشگاه امریکایی ارمنستان، دانشگاه پزشکی ارمنستان، دانشگاه پلی تکنیک ارمنستان از جمله دانشگاه های خوب و مورد تایید ایران هستند.