ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کشورهای مختلف از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است و امکانات بیشتری را نسبت به سایر ویزاها در اختیار دارندگان قرار می دهد. این ویزا در بسیاری از کشورهای جهان، اجازه کار را به متقاضیان نمی دهد اما این افراد می توانند با ثبت شرکت و کارآفرینی در کشور مقصد منبع درآمدی برای خود بدست آورند. به طور کلی ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت، اقامتی موقت با اجازه اخذ ویزای همراه برای خانواده را به فرد می دهد. به زبان ساده باید بیان کرد که این روش مهاجرتی مخصوص افرادی است که سرمایه بسیار زیادی را در اختیار دارند.