سرمایه گذاری در کرواسی یکی از جدید ترین روش های مهاجرتی محسوب می گردد. با توجه به اینکه در کشور کرواسی امروزه شاهد پیشرفت های به سزایی در راستای اجرای اصلاحات ساختاری و رشد سرمایه گذاری بوده ایم. در مورد سرمایه گذاری در کرواسی می توان به این نکته اشاره نمود که این کشور به عنوان یک روند رشد ثبت سرمایه می تواند گزینه ای مناسب برای آینده نگری متقاضیان جهت سرمایه گذاری تلقی گردد.