درخواست مهاجرت سرمایه گذاری در مجارستان به دلیل شرایط ایده آل مالیاتی و هزینه های مقرون به صرفه زندگی و امنیت روز به روز در حال افزایش است. میزان مالیات در این کشور پائین و سود حاصله شرکت ها بالا است، همین موضوع به نوبه خود باعث افزایش سود سرمایه گذاران از شرکت ها در مجارستان می باشد. برترین برنامه ها در مهاجرت سرمایه گذاری در مجارستان دو طریق ثبت شرکت و خرید اوراق قرضه می باشد. شایان ذکر است که میزان مبلغ سرمایه گذاری در این کشور پس از گذشت 5 سال به فرد سرمایه گذار بازگشت داده خواهد شد و فرد سرمایه گذار می تواند بدون حضور در این کشور اقامت خود را هر ساله تمدید کند.