مهاجرت سرمایه گذاری در ترکیه از روش های متفاوتی از قبیل ثبت شرکت و خرید ملک امکانپذیر است که اغلب متقاضیان مهاجرت به این کشور، روش خرید ملک را برمی گزینند. دلیل اصلی این امر آن است که با این روش با دردسر کمتری می توانند به اقامت برسند. راه های دیگر سرمایه گذاری در کشور ترکیه، خرید سهام، از طریق سپرده بانکی، از طریق خرید اوراق قرضه و دولتی و کارآفرینی است که باید این مهم را در نظر گرفت که هرکدام از این روش ها به دلیل آن که زیر مجموعه روش سرمایه گذاری هستند، قطعا داشتن سرمایه عظیمی را می طلبند. خرید ملک در ترکیه و کسب اقامت از این طریق با مبلغ حداقل 250.000$ (دلار) ممکن می شود. همچنین پس انداز در بانک و یا خرید اوراق قرضه و سهام با حداقل مبلغ 500.000$ (دلار) می تواند موجب اخذ اقامت گردد.