مهاجرت کاری قطر به دلیل دسترسی به درآمدهای بالا در مشاغل نچندان تخصصی در سال های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته و به پدیده ای رقابتی بدل شده است. برگزاری جام جهانی 2022 سبب شده است که کشور قطر، بخصوص در بخش ساخت و ساز، به نیروی کار نیاز فراوانی داشته باشد. البته در طی سالیان اخیر سازمان های دفاع از حقوق بشر به دلیل بکارگیری نامناسب از نیروی کار بارها قطر را محکوم کرده اند اما نیروی کار همچنان برای دستیابی به درآمد بالا تمایل به کار در این کشور دارد. مهاجرت کاری به قطر از دو طریق دریافت دعوت نامه کاری و یا در اختیار داشتن یک کفیل قانونی در این کشور امکان پذیر می شود.