متقاضیان و شهروندان خارجی برای مهاجرت کاری ارمنستان بایستی از این کشور مجوز کار در ارمنستان داشته باشند، شایان ذکر است که این مجوز توسط اداره کار صادر می گردد. حال این مجوز می تواند به افرادی داده شود که به عنوان نیروی کار و یا کارآفرین برای خود اقدام نمایند و یا شخصی که در یک موقعیت کاری در شرکت های بین المللی اقدام به اخذ ویزای کاری ارمنستان می نماید. پروسه مهاجرت کاری ارمنستان گزینه ای ایده آل محسوب می گردد زیرا میزان هزینه های زندگی در این کشور نسبت به سایر کشورها پایین تر می باشد. میانگین درآمد در این کشور 899.000AMD (درام ارمنستان) می باشد.