مهاجرت از طریق کار در آذربایجان یکی از فرصت های ورود به این کشور است و متقاضیان در صورت دریافت یک پیشنهاد کاری از این کشور قادر خواهند بود به این مهم دست یابند. البته افردی که در این کشور تحصیل می کنند، این فرصت را خواهند داشت تا پس از پایان دوره تحصیل خود، در این کشور اقامت از طریق ویزای کار آذربایجان را بدست آورند و به خواسته خود در این رابطه دست پیدا کنند. با همه این تفاسیر باید به این نکته اشاره داشت که شرایط کار در کشور جمهوری آذربایجان چندان مناسب نیست و شهروندان این کشور نیز خود برای کار به کشورهای دیگری مهاجرت می کنند. دارندگان مدارک دانشگاهی در کشور آذربایجان می توانند از درآمد نسبتا مناسبی برخوردار باشند اما شرایط کار در این کشور برای دارندگان مهارت های اولیه چندان مناسب نیست.