ویزای مسافرتی آمریکا در دو قالب B1 و B2 صادر می شوند و مورد اول برای کسانی صادر می شوند که قصد فعالیت اقتصادی و تجاری دارند و B2 با هدف سیاحت صادر می شود. شانس دریافت ویزای مسافرتی آمریکا برای افرادی که به طور انفرادی اقدام می کنند، در مقایسه با کسانی به عنوان زوج یا خانواده مبادرت به دریافت آن می کنند، بالاتر است. روادید مسافرتی آمریکا حداکثر ظرف 30 تا 90 روز صادر می شود. صدور روادید مسافرتی آمریکا به صورت یک بار ورود، دو بار ورود و چند بار ورود انجام می شود و بسته به درخواست متقاضی صادر می شود.