مهاجرت سرمایه گذاری در ژاپن هیچ گونه محدودیتی برای افراد خارجی ندارد، حتی افراد می توانند با ویزای توریستی اقدام به خرید ملک از این کشور صنعتی نمایند. ژاپن به عنوان قطب اقتصاد در آسیا شناخته می شود که در سال های اخیر بازار تکنولوژی و فناوری را در دنیا در اختیار گرفته است. ساختار مهاجرت سرمایه گذاری در این کشور صنعتی متفاوت است. ویزای سرمایه گذاری کشور ژاپن با هدف مدیریت در زمینه کسب و کار و کارآفرینی برای سرمایه گذاران خارجی صادر می گردد. بهترین پروسه سرمایه گذاری در کشور ژاپن، ثبت شرکت می باشد که منجر به ارمغان آوری اقامت دائم این کشور صنعتی برای شخص سرمایه گذار و خانواده وی پس از 10 سال می شود.