آذربایجان کشور همسایه مرز شمالی ایران در سال های اخیر پییشرفت های چشمگیری را داشته است و همین امر، مهاجرت به کشور آذربایجان را برای بسیاری جذاب کرده است. زبان مشترک میان مردمان خطه آذربایجان نیز یکی از دلایل توجه بیشتر به این کشور برای ایرانیان این منطقه بوده است. در حال حاضر جمعیت قابل توجهی از ایرانیان برای ادامه تحصیل در این کشور اقدامات لازم را انجام می دهند اما باید اشاره کرد که اعتبار دانشگاه های این کشور چندان مناسب نیست. برخی از افراد نیز با تکیه بر توانایی های خود و با دریافت پیشنهاد کاری موفق به رسیدن به هدف خود یعنی مهاجرت به کشور آذربایجان می شوند.