برای مهاجرت به کلمبیا روش های متنوع و متفاوتی وجود دارد که مهاجرت کاری کلمبیا تنها یکی از این روش های قانونی و پرمخاطب است. از روش های مهاجرت به این کشور می توان روش مهاجرت از طریق کار، سرمایه گذاری و ثبت شرکت و تحصیلی را به عنوان متداول ترین روش های مهاجرت در نظر گرفت. شاید از امتیازات این کشور برای مهاجرت کاری بتوان به هزینه های بسیار پایین آن جهت زندگی اشاره نمود. جمعیت کشور کلمبیا متعادل است و در حدود 44 میلیون نفر می باشد. شهر بوگوتا به عنوان پایتخت این کشور بهترین شهر این کشور برای زندگی است و از تمام شهرهای این کشور جهت زندگی مهاجرین بهتر ارزیابی شده است.