رشد و ثبات اقتصادی اخیر در کرواسی موجبات مهاجرت بسیاری از متقاضیان را در خصوص اشتتیاق کار در کرواسی فراهم نموده است. در راستای مهاجرت کاری به کرواسی نیاز به داشتن پیشنهاد کاری معتبر و اخذ ویزای کاری کرواسی به ویژه برای متقاضیان ایرانی الزامی می باشد. کشور کرواسی یکی از بهترین کشورها در خصوص مهاجرت کاری در نظر گرفته شده است. این کشور در حال حاضر در زمینه های مختلفی مانند نیروی کارگر ساختمانی و گردشگری بیشتر از سایر مشاغل نیازمند نیروی متخصص می باشد.