متقاضیانی که تمایل به مهاجرت کاری مالزی را دارند، بایستی بدانند که شرایط کار در این کشور برای متقاضیان بین المللی یک سیستم کاملا رقابتی می باشد. نرخ بیکاری در کشور مالزی طبق آخرین آمارها 3.3% تعریف شده است که نشان دهنده وضعیت اقتصادی امن این کشور است. پس نیروی کار خارجی علاوه براین که باید به دنبال اخذ پیشنهاد کاری از کارفرمایی در کشور مالزی باشد، باید از رزومه قوی کاری و تحصیلی نیز برخوردار باشد تا در این رقابت پیروز شود. علاوه بر رزومه قوی قطعا تسلط به زبان نیز چه مالزیایی و چه انگلیسی برای موفقیت در کار بسیار تاثیرگذار است. مهاجرت کاری مالزی از طریق دریافت 3 نوع ویزا کاری امکان پذیر است که بسته به میزان پایه حقوق های تعیین شده متفاوت است و البته پیامدهای اقامتی و اعتبار متفاوتی هم بر آن بار می شود.