مهاجرت کاری مالتا یکی از روش های ورود به خاک این کشور است و البته دستیابی به آن برای شهروندان غیر اروپایی چندان ساده نیست. افرادی که قصد مهاجرت کاری به کشور مالتا را دارند، باید از یک کارفرمای فعال در خاک این کشور یک دعوتنامه معتبر دریافت کنند. البته شرط اصلی دریافت این دعوتنامه برای متقاضی خارجی آن است که در 6 ماه گذشته هیچ متقاضی مناسبی برای استخدام در آن شغل در خاک مالتا و کلیه کشورهای اروپایی یافت نشده باشد. همین مسئله است که امر کاریابی در کشوری مانند مالتا را برای شهروندان کشورهای غیر اروپایی به شدت دشوار ساخته است.