مهاجرت کاری بلاروس یکی از روش های مهاجرتی است. مهاجرت کاری یکی از راه هایی است که از طریق آن می توان به اقامت دائم رسید، لذا بسیار طرفدار دارد. مهاجرت کاری به این کشور تنها از طریق اخذ ویزای کاری با دریافت پیشنهاد کاری به صورت مستقیم امکان پذیر است. این کشور از لحاظ اقتصاد و صنعت کمی از سایر کشورهای اطراف عقب افتاده بود اما در حال حاضر با افزایش حجم صادرات خود و تقویت صنایع تولیدی، به سطح بسیار مطلوبی دست یافته است. از طرفی نرخ بیکاری در این کشور 2% تعریف شده که نشان دهنده شرایط ویژه کاری است. متقاضیانی که قصد مهاجرت کاری به این کشور را دارند با تسلط با زبان روسی می توانند موقعیت شغلی خود را در این کشور تضمین کنند. میانگین درآمد در این کشور به صورت ماهیانه 375BYR (روبل بلاروس) می باشد.