مهاجرت کاری ایرلند برای ایرانیان درصورتی امکان پذیر است که علاقه مندان به کار در این کشور بتوانند مستقیما از کارفرمایی در این کشور پیشنهاد کاری دریافت کنند. دریافت پیشنهاد کاری به صورت قانونی زمانی اتفاق می افتد که کارفرما طبق قوانین کاری کشور خود و اروپا، ابتدا مراحل آگهی را طی کند و اگر نیروی کار مورد نظر را نیافت، می تواند شخصی را که خارج از اتحادیه اروپا درخواست کار داده است را با اجازه وزارت کار و اداره مهاجرت، استخدام نماید. با نگاهی گذرا به این روش، می توان دریافت که علاقه مندان به مهاجرت کاری ایرلند راهی پرفراز و نشیب را برای رسیدن به این کشور باید پشت سر بگذرانند. به همین دلیل برای ورود آسان تر به این کشور می توان از طریق مهاجرت تحصیلی به این کشور ورود کرد.