بدلیل رواج زبان انگلیسی، مهاجرت کاری آفریقای جنوبی به صورت چشمگیری پیشرفت داشته، البته نمی توان از پیشرفت های چشمگیر این کشور در زمینه اقتصادی چشم پوشی کرد. شرایط کلی کار در آفریقای جنوبی به گونه ای است که متقاضیان باید در یک سیستم امتیاز بندی شرکت کرده و در صورت واجد شرایط شدن، می توانند وارد کشور آفریقای جنوبی شوند. متخصصین رشته های مختلف تحصیلی شانس نسبتا مناسبی برای ورود به این کشور خواهند داشت و می توانند با آسودگی خاطر بیشتری وارد این کشور شوند.
سطح درآمد در کشور آفریقای جنوبی برای نیروی کار متخصص مناسب است و این افراد می توانند از کیفیت زندگی خوبی بهره مند شوند و این مسئله بر خلاف باورهای عمومی است. مهاجرت کاری و اخذ ویزای کار آفریقای جنوبی می تواند یک پل برای ورود به بسیاری از کشورهای جهان باشد و ویزای کاری این کشور می تواند اعتبار ویژه ای به پاسپورت متقاضیان ببخشد.