افرادی که به مهاجرت تحصیلی آذربایجان می اندیشند معمولا به دلیل هزینه های کم جهت تحصیل در آذربایجان و یا ترک زبان بودن مردم آن، آن را انتخاب نمایند. تمام این مسائل برای مهاجرت و اعزام دانشجو به آذربایجان مزیت محسوب می شود. اما نکات منفی در این خصوص این است که دانشگاه های کشور آذربایجان مورد تایید ایران نیست. لذا اگر شخصی مدرک تحصیلی خود را از این کشور بدست آورد و قصد بازگشت به ایران را داشته باشد طبیعتا امکان کار در ایران را با مدرک مربوطه نخواهد داشت. همچنین بازار کار کم این کشور نیز مزید برعلت خواهد شد که افراد زیادی با اخذ ویزای تحصیلی آذربایجان این کشور را به عنوان مقصد نهایی انتخاب نکنند.