شرایط زندگی در کشور ایسلند با توجه به نقشه جغرافیایی متفاوت با بسیاری از کشورهای دنیا خواهد بود. ایسلند از لحاظ زیبایی های بصری و آب و هوایی بسیار بکر است. اما از نظر شرایط آب و هوایی، ایسلند یکی از کشورهای سردسیر در جهان است که به علت نزدیکی به قطب امری کاملا طبیعی و اجتناب ناپذیر است. هزینه های زندگی در کشور ایسلند و بودجه ای که نیاز است در حدود 310000 کرون خواهد بود. البته باز هم هزینه های زندگی در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود اما این هزینه بطور کلی برای بیشتر شهرهای این کشور صدق خواهد کرد.