مهاجرت سرمایه گذاری در صربستان یکی از طرق اخذ اقامت محسوب میگردد. این کشور رشد چشمگیری در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی به خود اختصاص داده است. طرق مهاجرت سرمایه گذاری در صربستان به دو طریق مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می گردد که میزان سرمایه در این پروسه نقش به سزایی در شانس مهاجرت از طریق سرمایه گذاری دارد. سرمایه گذاران خارجی این امکان را دارند که برای همسر و فرزندان حداکثر 25 سال و والیدن 65 سال خود اقدام به اخذ اقامت نمایند. ثبت شرکت یکی از محبوب ترین طرق سرمایه گذاری محسوب میگردد که ارائه طرح تجاری که باعث رشد اقتصاد گردد، الزامی است.