متقاضیان با سرمایه گذاری در سنت لوسیا می توانند در شرکت های مصوب ثبت سرمایه قانونی داشته باشند. در خصوص سرمایه گذاری باید معیارهایی مورد تایید دولت سنت لوسیا باشد. امکان سرمایه گذاری در مواردی مانند داروسازی، بنادر، رستوران، دانشگاه، کشاورزی، جهانگردی، بانکداری و موسسات تحقیقاتی وجود دارد. همچنین اگر در خصوص سرمایه‌گذاری در سنت لوسیا مشتاق می باشید بایستی بدانید که این حوزه در واقع هم تنوع زیادی دارد.